ضرورت استفاده از صندلی کودک در خودرو

صندلی کودک در خودرو

لازم است رانندگان در سفرهای درون و برون شهری برای حمل و نقل ایمن کودکان خود از صندلی کودک استفاده کنند.

بر اساس قانون، بستن کمربند برای سرنشین جلو در داخل شهر الزامی بوده ولی در جاده ها بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان صندلی های جلو و عقب الزامی است.

یکی از پدیده های ناخوشایند در حوادث رانندگی، کشته شدن کودکان است چرا که توان حفاظت از خودشان را در بروز حوادث ندارند و آسیب پذیر هستند.

استفاده از کمربند ایمنی خوشایند کودکان نیست بنابراین استفاده از صندلی کودک ضروری است که باید به آن توجه کرد.

عزیز ترین افراد برای خانواده ها، فرزندانشان هستند که آینده سازان کشور هستند، بنابراین از خانواده ها تقاضا می کنیم در حفظ و نگهداری کودکانشان در حین رانندگی نهایت توجه را داشته باشند و کودکان از ایمنی لازم برخوردار باشند.  لازم است رانندگان در سفرهای درون و برون شهری برای حمل و نقل ایمن کودکان خود از صندلی کودک استفاده کنند.

مطالعه بیشتر