مراحل اخذ گواهینامه پایه سوم

مراحل اخذ گواهینامه پایه سوم

۱- مراجعه به آموزشگاه جهت معرفی برای معاینات پزشکی از روی لیست پزشکان بهداری ناجا

۲ – شرکت در کلاسهای تئوری (آئین نامه و فنی)

۳ – شرکت در کلاسهای مهارت عملی رانندگی

۴ – صدورکاردکس و تایید گواهی مهارت

۵-تایید پرونده توسط کارشناسان 

۶- آزمون آئین نامه

۷- آزمون عملی

۸-دریافت رسید پستی