تبلیغ صدور گواهینامه بدون آزمون غیرقانونی است!

گواهینامه بدون آزمون ممنون است

تبلیغ صدور گواهینامه بدون آزمون غیر قانونی بوده و استفاده از این گواهینامه ها تخلف است.

اخیرا در فضای مجازی شاهد تبلیغ صدور گواهینامه های رانندگی بدون آزمون هستیم که این موضوع غیر قانونی بوده و کسانی که اقدام به صدور این نوع گواهینامه ها می کنند برابر قانون مجرم شناخته می شوند.

جعل گواهینامه های رانندگی به دلیل نداشتن سابقه قانونی هیچ فایده ای نداشته و حتی پیگرد قانونی و قضایی برای دارنده گواهینامه جعلی نیز به همراه دارد.

دارندگان گواهینامه جعلی و کسانی که در اسناد و نوشته های غیر رسمی ایجاد جعل میکنند؛ علاوه بر جبران خسارت به مجازات سنگین هم محکوم خواهند شد.

رانندگان استفاده کننده از این گواهینامه ها در هنگام حوادث رانندگی ، وسیله ای که با آن مرتکب حادثه شده اند توقیف خواهد شد و ضمن آنکه هیچ حمایت بیمه ای نخواهند داشت، به مرجع قضایی نیز معرفی می شوند.

پلیس در فضای مجازی برای گواهینامه تبلیغ نمیکند وهر گواهینامه ای که غیر از مسیر قانونی و سیر مراحل در آموزشگاه های رانندگی صادر شود قطعا جعلی است و جعلی بودن آن برای پلیس با رؤیت گواهینامه و استعلام سیستمی به سادگی قابل تشخیص است.

در صورت اطلاع از چنین مواردی مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مطالعه بیشتر